VGI Logo

Tọa đàm và gặp mặt Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt

Tọa đàm và gặp mặt Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt

Thời gian:

26.06.2024
@ 15:30 -
26.06.2024
@ 20:30

Địa điểm: