VGI Logo

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn

Thời gian:

21.06.2024
@ 16:00 -
21.06.2024
@ 18:00

Địa điểm:

Các diễn giả dự kiến tham gia chương trình:

GS. TS. Vũ Bình
GS. TSKH. Nguyễn Xuân Thính & TU Dortmund
Nguyễn Quỳnh Philippe
TS. Nguyễn Bá Hiển
TS. Nguyễn Phương Eric
TS. Dương Trung Nghĩa
Nguyễn Tuấn Minh