VGI Logo

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức (VGI) 
kết nối các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ,
doanh nhân và nghiên cứu sinh, sinh viên người Việt, gốc Việt
góp phần phát triển hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Đức và Việt Nam.

Sự kiện sắp tới

ĐỐI TÁC