VGI Logo

Ban điều hành

GS. TSKH. Nguyễn Xuân Thính

Chủ tịch

TS. Phan Tiến Đạt

Phó Chủ tịch

TS. Nguyễn Bá Hiển

Phó Chủ tịch

Chu Thị Minh Phương

Thư ký

Vương Hồng Trí

Thủ quỹ